Programs 3 

Level One Teacher Training

Brisbane QLD, Australia, May 15, 2023 to Dec 3, 2023

Level One Teacher Training

Xiamen, Fujian, China, Oct 28, 2023 to Jun 29, 2024

Level Two Vitality and Stress

Xiamen, Fujian, China, Nov 30, 2023 to Mar 4, 2024