Programs 3 

Level One Teacher Training

Henan, Dengfeng, Zhengzhou, Henan, China, 452473, May 21, 2023 to Dec 2, 2023
 Japbir Kaur (Jishan Harkiewicz)
js_harkiew@yahoo.com
Japbir Kaur (Harkiewicz)

Level Two Lifecycles and Lifestyles

Shanghai, China, Dec 17, 2023 to Mar 17, 2024
 Japbir Kaur (Jishan Harkiewicz)
js_harkiew@yahoo.com
Japbir Kaur (Harkiewicz)

Level One Teacher Training

Shanghai, China, Mar 17, 2024 to Sep 20, 2024
 Japbir Kaur (Jishan Harkiewicz)
js_harkiew@yahoo.com
Japbir Kaur (Harkiewicz)