Programs 6 

Level One Teacher Training

London, UK, Jan 21, 2023 to Nov 20, 2023
 Siri Sadhana Kaur (Debora Collister)
sirisadhana@hotmail.com
Siri Sadhana Kaur (Collister)

Level One Teacher Training

London, UK, Oct 14, 2023 to Jun 4, 2024
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)

Level One Teacher Training

Exeter, UK, Oct 20, 2023 to May 12, 2024

Level One Teacher Training

27D Dalston Ln, London E8 3DF, UK, Oct 21, 2023 to May 26, 2024
 Simran Kaur (Simran Kaur Khalsa)
simrankaur1@ca.rr.com
http://www.YogaWithSimran.com
Simran Kaur (Khalsa)

Level One Teacher Training

London, UK, Jan 20, 2024 to Nov 20, 2024
 Siri Sadhana Kaur (Debora Collister)
sirisadhana@hotmail.com
Siri Sadhana Kaur (Collister)

Level One Teacher Training

Windlesham, UK, Feb 2, 2024 to Nov 10, 2024
 Hari Har Ji Kaur
brightlight@sahej.org
http://sahej.org/
Hari Har Ji Kaur (Wade)