Programs 3 

Level Two Vitality and Stress

Dubai - United Arab Emirates, Jan 25, 2024 to Apr 29, 2024
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)

Level One Teacher Training

Dubai - United Arab Emirates, Jan 31, 2024 to Sep 29, 2024
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)

Level Two Mind and Meditation

Dubai - United Arab Emirates, Oct 25, 2024 to Oct 30, 2024
 Haridass Kaur Khalsa, PhD
haridasskaur@gmail.com
Haridass , Phd Kaur (Hoang)