Programs 4 

Level One Teacher Training

Shanghai, China, Aug 22, 2022 to Mar 10, 2023
 Japbir Kaur (Jishan Harkiewicz)
js_harkiew@yahoo.com
Japbir Kaur (Harkiewicz)

Level Two Authentic Relationships

Shanghai, China, Dec 3, 2022 to Mar 18, 2023
 Japbir Kaur (Jishan Harkiewicz)
js_harkiew@yahoo.com
Japbir Kaur (Harkiewicz)

Level Two Vitality and Stress

Shanghai, China, Mar 17, 2023 to Jun 24, 2023
 Japbir Kaur (Jishan Harkiewicz)
js_harkiew@yahoo.com
Japbir Kaur (Harkiewicz)

Level One Teacher Training

Henan, Dengfeng, Zhengzhou, Henan, China, 452473, May 21, 2023 to Dec 2, 2023
 Japbir Kaur (Jishan Harkiewicz)
js_harkiew@yahoo.com
Japbir Kaur (Harkiewicz)