Programs 6 

Level One Teacher Training

Shanghai, China, Sep 18, 2021 to Jun 30, 2022
 Nam Nidhan Kaur Khalsa
namnidhankhalsa@gmail.com
http://www.narayanyoga.cl
Nam Nidhan Kaur (Khalsa)

Level One Teacher Training

Shanghai, China, Dec 16, 2021 to Apr 19, 2022
 Sangeeta Kaur (Hai Xia Wu)
920505780@qq.com
Sangeeta Kaur (Wu)

Level Two Conscious Communication

Shanghai, China, Apr 30, 2022 to Aug 3, 2022
 Japbir Kaur (Jishan Harkiewicz)
js_harkiew@yahoo.com
Japbir Kaur (Harkiewicz)

Level One Teacher Training

Shanghai, China, Jun 11, 2022 to Feb 17, 2023
 Japbir Kaur (Jishan Harkiewicz)
js_harkiew@yahoo.com
Japbir Kaur (Harkiewicz)

Level Two Authentic Relationships

Shanghai, China, Sep 20, 2022 to Jan 4, 2023
 Japbir Kaur (Jishan Harkiewicz)
js_harkiew@yahoo.com
Japbir Kaur (Harkiewicz)

21 Stages of Meditation - All Journeys

Shanghai, China, Nov 8, 2022 to Nov 13, 2022
 Japbir Kaur (Jishan Harkiewicz)
js_harkiew@yahoo.com
Japbir Kaur (Harkiewicz)