Programs 2 

Level One Teacher Training

Rambla d'Ègara, Terrassa, Barcelona, Spain, May 1, 2021 to Jul 3, 2022
 Seva Kaur Khalsa
seva_kaur@yahoo.es
Seva Kaur (Prieto)

Level One Teacher Training

Carrer de Sicília, 236, 08013 Barcelona, Spain, Jan 29, 2022 to Jan 15, 2023
 Sat Nishan Kaur (Ana Gomicia Rabadan)
pranayoga@hotmail.es
Sat Nishan Kaur (Rabadan)