Programs 2 

Level One Teacher Training

Shanghai, China, Jun 6, 2020 to Dec 6, 2020
 Sangeeta Kaur (Hai Xia Wu)
920505780@qq.com
Sangeeta Kaur (Wu)

Level Two Lifecycles and Lifestyles

Shanghai, China, Dec 5, 2020 to Mar 20, 2021
 Sunder S Khalsa
sunderkhalsa@yahoo.com
Sunder Singh (Cheng)