Programs 4 

Level One Teacher Training

London, UK, Jan 18, 2020 to Jan 11, 2021
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)

Level One Teacher Training

London, UK, Feb 7, 2020 to Jan 17, 2021
 Sat Guru Kaur Khalsa
satgurukaur@khalsa.com
http://www.guruguru.es
Sat Guru Kaur (Khalsa)

Level One Teacher Training

London, UK, Nov 7, 2020 to Oct 12, 2021
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)

Level Two Authentic Relationships

London, UK, Oct 19, 2021 to Jan 24, 2022
 Gurmukh K Khalsa (Gurmukh Kaur Khalsa)
gurmukh108@gmail.com
http://www.goldenbridgeyoga.com
Gurmukh Kaur (Khalsa)