Programs 2 

Level One Teacher Training

Tijuana, Baja California, Mexico, Nov 15, 2019 to Sep 6, 2020
 Sat Tara Singh Khalsa
sattara@guruarjan.com
Sat Tara Singh (Jauregui)

Level One Teacher Training

Mexico City, CDMX, Mexico, Dec 13, 2019 to Oct 11, 2020
 Sat Tara Singh Khalsa
sattara@guruarjan.com
Sat Tara Singh (Jauregui)