Programs 2 

Level One Teacher Training

Oslo, Norway, Sep 20, 2019 to Sep 20, 2020
 Sada Sat K Khalsa
sadasatkaur@gmail.com
http://www.yogaborgo.com
Sada Sat Kaur (Khalsa)

Level One Teacher Training

Oslo, Norway, Oct 9, 2020 to Sep 7, 2021
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)