Programs 2 

Level One Teacher Training

Beijing, China, Sep 7, 2020 to Mar 8, 2021
 Japbir Kaur (Jishan Harkiewicz)
js_harkiew@yahoo.com
Japbir Kaur (Harkiewicz)

Level One Teacher Training

Beijing, China, Oct 1, 2020 to Mar 11, 2021
 Saramdeep Kaur (Kailin Zhu)
helen54022@hotmail.com
Saramdeep Kaur (Zhu)