Programs 6 

Level One Teacher Training

London, UK, Sep 14, 2019 to Sep 28, 2020
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)

Level One Teacher Training

London, UK, Jan 18, 2020 to Jan 11, 2021
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)

Level One Teacher Training

London, UK, Feb 7, 2020 to Jan 17, 2021
 Sat Guru Kaur Khalsa
satgurukaur@khalsa.com
http://www.guruguru.es
Sat Guru Kaur (Khalsa)

Level One Teacher Training

London, UK, Apr 6, 2020 to Mar 16, 2021

Level Two Authentic Relationships

London, UK, Apr 7, 2020 to Jul 11, 2020
 Gurmukh K Khalsa (Gurmukh Kaur Khalsa)
gurmukh108@gmail.com
http://www.goldenbridgeyoga.com
Gurmukh Kaur (Khalsa)

Level Two Authentic Relationships

London, UK, Apr 9, 2020 to Jul 13, 2020
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)