Programs 7 

Level One Teacher Training

Sooke, BC V9Z, Canada, Jul 8, 2019 to Nov 27, 2019
 Haridass Kaur Khalsa, PhD
haridasskaur@gmail.com
Haridass , Phd Kaur (Hoang)

Level Two Lifecycles and Lifestyles

Sooke, BC V9Z, Canada, Aug 12, 2019 to Nov 17, 2019
 Haridass Kaur Khalsa, PhD
haridasskaur@gmail.com
Haridass , Phd Kaur (Hoang)

Level One Teacher Training

2662 W 4th Ave, Vancouver, BC V6K 1P7, Canada, Oct 18, 2019 to May 17, 2020
 Guru Raj Kaur Khalsa
khalsagrk@gmail.com
Guru Raj Kaur (Khalsa)

Level Two Authentic Relationships

2662 W 4th Ave, Vancouver, BC V6K 1P7, Canada, Feb 1, 2020 to May 9, 2020
 Guru Raj Kaur Khalsa
khalsagrk@gmail.com
Guru Raj Kaur (Khalsa)

21 Stages of Meditation - All Journeys

2662 W 4th Ave, Vancouver, BC V6K 1P7, Canada, Jun 27, 2020 to Jul 26, 2020
 Guru Raj Kaur Khalsa
khalsagrk@gmail.com
Guru Raj Kaur (Khalsa)

Level One Teacher Training

2662 W 4th Ave, Vancouver, BC V6K 1P7, Canada, Oct 23, 2020 to May 16, 2021
 Guru Raj Kaur Khalsa
khalsagrk@gmail.com
Guru Raj Kaur (Khalsa)

Level Two Lifecycles and Lifestyles

2662 W 4th Ave, Vancouver, BC V6K 1P7, Canada, Jan 30, 2021 to May 8, 2021
 Guru Raj Kaur Khalsa
khalsagrk@gmail.com
Guru Raj Kaur (Khalsa)