Programs 7 

Level One Teacher Training

Paris, France, Feb 23, 2019 to Nov 24, 2019
 Guruhans Kaur
guruhans@kundaliniyogaparis.com
Guru Hans Kaur (Nooteboom)

Level One Teacher Training

Paris, France, Sep 28, 2019 to Jul 14, 2020
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)

Level Two Authentic Relationships

77760 Rumont, France, Nov 26, 2019 to Mar 2, 2020

Level One Teacher Training

77760 Rumont, France, Dec 4, 2019 to Jul 18, 2020
 Kirpal Singh Khalsa
kirpalsingh@web.de
Kirpal Singh (Breckoff)

Level One Teacher Training

Rue des Pyrénées, 75020 Paris, France, Feb 9, 2020 to Nov 29, 2020
 Amrit Kaur Declercq (Huguette Declercq)
huguette.amrit@skynet.be
http://www.atlantideasbl.org
Amrit Kaur (Declercq)

Level One Teacher Training

29 Rue des Sources, 77760 Rumont, France, Jun 10, 2020 to Nov 17, 2020

Level One Teacher Training

Paris, France, Oct 10, 2020 to Nov 15, 2020
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)