Programs 4 

Level One Teacher Training

7580 Santa Susana, Portugal, Apr 25, 2019 to Jan 13, 2020
 Satya Kaur
satya@quinta-do-rajo.pt
Satya Kaur (Kaur)

Level One Teacher Training

Porto, Portugal, Sep 14, 2019 to Sep 28, 2020
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)

Level Two Vitality and Stress

7580 Santa Susana, Portugal, Feb 6, 2020 to May 11, 2020
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)

21 Stages of Meditation - First Journey

7580 Santa Susana, Portugal, Mar 27, 2020 to Mar 31, 2020
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)