Programs 2 

Level Two Mind and Meditation

Berkeley, CA, USA, Feb 4, 2020 to May 9, 2020
 Gurmukh K Khalsa (Gurmukh Kaur Khalsa)
gurmukh108@gmail.com
http://www.goldenbridgeyoga.com
Gurmukh Kaur (Khalsa)

Level Two Conscious Communication

Berkeley, CA, USA, Apr 27, 2021 to Jul 31, 2021
 Gurmukh K Khalsa (Gurmukh Kaur Khalsa)
gurmukh108@gmail.com
http://www.goldenbridgeyoga.com
Gurmukh Kaur (Khalsa)