Programs 9 

Level One Teacher Training

Suzhou, Jiangsu, China, Apr 8, 2019 to Nov 19, 2019
 Tarn Taran K Khalsa
ttk@kundaliniwomen.org
http://www.kundaliniwomen.org
Tarn Taran Kaur (Khalsa)

Level Two Conscious Communication

Suzhou, Jiangsu, China, May 9, 2019 to Aug 12, 2019
 Sunder S Khalsa
sunderkhalsa@yahoo.com
Sunder Singh (Cheng)

Level One Teacher Training

Suzhou, Jiangsu, China, May 23, 2019 to Nov 20, 2019
 Tarn Taran K Khalsa
ttk@kundaliniwomen.org
http://www.kundaliniwomen.org
Tarn Taran Kaur (Khalsa)

Level Two Conscious Communication

Suzhou, Jiangsu, China, Jul 31, 2019 to Nov 3, 2019
 Tarn Taran Singh Khalsa
tarntaransingh@hotmail.com
Tarn Taran Singh (Khalsa)

Level Two Vitality and Stress

Suzhou, Jiangsu, China, Oct 25, 2019 to Jan 28, 2020
 Sunder S Khalsa
sunderkhalsa@yahoo.com
Sunder Singh (Cheng)

Level Two Authentic Relationships

Jiangsu, China, Dec 2, 2019 to Mar 6, 2020

Level Two Vitality and Stress

Suzhou, Jiangsu, China, Feb 13, 2020 to May 18, 2020
 Tarn Taran K Khalsa
ttk@kundaliniwomen.org
http://www.kundaliniwomen.org
Tarn Taran Kaur (Khalsa)

Level One Teacher Training

Huqiu, Suzhou, Jiangsu, China, Sep 21, 2020 to Mar 7, 2021
 Japbir Kaur (Jishan Harkiewicz)
js_harkiew@yahoo.com
Japbir Kaur (Harkiewicz)

Level Two Lifecycles and Lifestyles

Suzhou, Jiangsu, China, Oct 24, 2020 to Jan 27, 2021
 Tarn Taran Singh Khalsa
tarntaransingh@hotmail.com
Tarn Taran Singh (Khalsa)