Programs 5 

Level Two Vitality and Stress

San Andres Cholula, Puebla, Mexico, Mar 9, 2019 to Aug 3, 2019
 Ravi Kaur Khalsa (Rina Garay Leyva)
ravikaurmexico@gmail.com
Ravi Kaur (Leyva)

Level One Teacher Training

San Andres Cholula, Puebla, Mexico, May 11, 2019 to Mar 15, 2020
 Ravi Kaur Khalsa (Rina Garay Leyva)
ravikaurmexico@gmail.com
Ravi Kaur (Leyva)

Level Two Conscious Communication

San Andrés Cholula, Puebla, Mexico, Aug 31, 2019 to Feb 22, 2020
 Ravi Kaur Khalsa (Rina Garay Leyva)
ravikaurmexico@gmail.com
Ravi Kaur (Leyva)

Level Two Lifecycles and Lifestyles

San Andrés Cholula, Puebla, Mexico, Jun 6, 2020 to Oct 31, 2020
 Guru Darshan Kaur Khalsa (Rosa del Carmen Suasnavar)
gurudarshankaur@yahoo.com.mx
Guru Darshan Kaur (Suasnavar )

Level One Teacher Training

San Andrés Cholula, Puebla, Mexico, Sep 12, 2020 to Jul 11, 2021
 Guru Darshan Kaur Khalsa (Rosa del Carmen Suasnavar)
gurudarshankaur@yahoo.com.mx
Guru Darshan Kaur (Suasnavar )