Programs 3 

Level One Teacher Training

Paris, France, Sep 22, 2018 to Jul 23, 2019
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)

Level One Teacher Training

Paris, France, Feb 23, 2019 to Nov 24, 2019
 Guruhans Kaur
guruhans@kundaliniyogaparis.com
Guru Hans Kaur (Nooteboom)

Level One Teacher Training

Paris, France, Sep 28, 2019 to Jul 14, 2020
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)