Programs 5 

Level One Teacher Training

Paris, France, Sep 22, 2018 to Jul 23, 2019
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)

Level One Teacher Training

Paris, France, Feb 23, 2019 to Nov 24, 2019
 Guruhans Kaur
guruhans@kundaliniyogaparis.com
Guru Hans Kaur (Nooteboom)

Level One Teacher Training

Paris, France, Sep 28, 2019 to Jul 14, 2020
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)

Level One Teacher Training

Rue des Pyrénées, 75020 Paris, France, Feb 9, 2020 to Nov 29, 2020
 Amrit Kaur Declercq (Huguette Declercq)
huguette.amrit@skynet.be
http://www.atlantideasbl.org
Amrit Kaur (Declercq)

Level One Teacher Training

Paris, France, Oct 10, 2020 to Nov 15, 2020
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)