Programs 9 

Level One Teacher Training

San Francisco, CA, USA, Jan 24, 2019 to Jul 21, 2019
 Gurmukh K Khalsa (Gurmukh Kaur Khalsa)
gurmukh108@gmail.com
http://www.goldenbridgeyoga.com
Gurmukh Kaur (Khalsa)

Level One Teacher Training

57 Jamestown Rd, Camden Town, London NW1 7DB, UK, Feb 15, 2019 to Oct 1, 2019
 Gurmukh K Khalsa (Gurmukh Kaur Khalsa)
gurmukh108@gmail.com
http://www.goldenbridgeyoga.com
Gurmukh Kaur (Khalsa)

Level Two Conscious Communication

Rishikesh, Uttarakhand, India, Mar 11, 2019 to Jun 15, 2019
 Gurmukh K Khalsa (Gurmukh Kaur Khalsa)
gurmukh108@gmail.com
http://www.goldenbridgeyoga.com
Gurmukh Kaur (Khalsa)

Level Two Authentic Relationships

Rishikesh, Uttarakhand, India, Mar 18, 2019 to Jun 22, 2019
 Gurmukh K Khalsa (Gurmukh Kaur Khalsa)
gurmukh108@gmail.com
http://www.goldenbridgeyoga.com
Gurmukh Kaur (Khalsa)

Level One Teacher Training - Immersion

Rishikesh, Uttarakhand, India, Oct 14, 2019 to Apr 14, 2020
 Gurmukh K Khalsa (Gurmukh Kaur Khalsa)
gurmukh108@gmail.com
http://www.goldenbridgeyoga.com
Gurmukh Kaur (Khalsa)

Level Two Mind and Meditation

Berkeley, CA, USA, Feb 4, 2020 to May 9, 2020
 Gurmukh K Khalsa (Gurmukh Kaur Khalsa)
gurmukh108@gmail.com
http://www.goldenbridgeyoga.com
Gurmukh Kaur (Khalsa)

21 Stages of Meditation - All Journeys

Rishikesh, Uttarakhand, India, Feb 14, 2020 to Feb 23, 2020
 Gurmukh K Khalsa (Gurmukh Kaur Khalsa)
gurmukh108@gmail.com
http://www.goldenbridgeyoga.com
Gurmukh Kaur (Khalsa)

Level Two Authentic Relationships

London, UK, Apr 7, 2020 to Jul 11, 2020
 Gurmukh K Khalsa (Gurmukh Kaur Khalsa)
gurmukh108@gmail.com
http://www.goldenbridgeyoga.com
Gurmukh Kaur (Khalsa)

Level One Teacher Training

Portland, OR, USA, May 30, 2020 to Jan 17, 2021
 Gurmukh K Khalsa (Gurmukh Kaur Khalsa)
gurmukh108@gmail.com
http://www.goldenbridgeyoga.com
Gurmukh Kaur (Khalsa)