Programs 2 

Level One Teacher Training

Guangzhou, Guangdong, China, Nov 3, 2018 to Apr 21, 2019
 Suraj Kaur Khalsa
suraj@ramadasa.com.au
Suraj Kaur (Bryson)

Level One Teacher Training

Guangzhou, Guangdong, China, Sep 14, 2019 to Mar 22, 2020
 Saramdeep Kaur (Kailin Zhu)
helen54022@hotmail.com
Saramdeep Kaur (Zhu)