Programs 11 

Level One Teacher Training

Barcelona, Spain, Feb 24, 2018 to Apr 7, 2019
 Sat Hari Kaur Olivas (Olivas Flores Adela)
sathari.yoga@gmail.com
Sat Hari Kaur (Adela)

Level One Teacher Training

Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Spain, Sep 15, 2018 to Jul 16, 2019
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)

Level One Teacher Training

Barcelona, Spain, Nov 24, 2018 to Jan 26, 2020

Level One Teacher Training

08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona, Spain, Jan 19, 2019 to Oct 20, 2019
 Kartar Singh Khalsa
kartar@goldentempleacademy.com
Kartar Singh (Alba)

Level One Teacher Training

Girona, Spain, Jan 19, 2019 to Jan 12, 2020
 Gurudass Kaur Khalsa
gurudasskaur@khalsa.com
http://www.childplayyoga.com
Gurudass Kaur (Khalsa)

Level One Teacher Training

Barcelona, Spain, Jan 26, 2019 to Jan 12, 2020
 Gurudass Kaur Khalsa
gurudasskaur@khalsa.com
http://www.childplayyoga.com
Gurudass Kaur (Khalsa)

Level One Teacher Training

Barcelona, Spain, Apr 6, 2019 to Mar 22, 2020

Level One Teacher Training

Barcelona, Spain, Nov 16, 2019 to Jul 14, 2020
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)

Level Two Authentic Relationships

Barcelona, Spain, Dec 3, 2019 to Mar 7, 2020
 Sadhana Singh Avenali (Alessio Avenali)
sadhanasingh65@gmail.com
http://budokanin.com/
Sadhana Singh (Avenali)

Level One Teacher Training

17760 Vilabertran, Girona, Spain, Jan 18, 2020 to Jan 17, 2021
 Gurudass Kaur Khalsa
gurudasskaur@khalsa.com
http://www.childplayyoga.com
Gurudass Kaur (Khalsa)

Level One Teacher Training

Barcelona, Spain, Jan 25, 2020 to Jan 17, 2020
 Gurudass Kaur Khalsa
gurudasskaur@khalsa.com
http://www.childplayyoga.com
Gurudass Kaur (Khalsa)