Programs 2 

Level One Teacher Training

Tijuana, Baja California, Mexico, Nov 15, 2019 to Sep 6, 2020
 Sat Tara Singh Khalsa
sattara@guruarjan.com
Sat Tara Singh (Jauregui)

Level One Teacher Training - Immersion

Todos Santos, B.C., Mexico, Dec 29, 2019 to Jun 27, 2020
 Sat Purkh Kaur Khalsa (Chiara Huddleston)
satpurkh@gmail.com
Sat Purkh Kaur (Huddleston)