Programs 4 

Level One Teacher Training

Prague, Czechia, Feb 9, 2018 to Nov 25, 2018
 Kai Michaelis
kai@k-yoga.de
http://www.k-yoga.de
Kai Michaelis (Michaelis)

21 Stages of Meditation - All Journeys

Germany, Oct 29, 2018 to Nov 4, 2018
 Kai Michaelis
kai@k-yoga.de
http://www.k-yoga.de
Kai Michaelis (Michaelis)

Level One Teacher Training

Bratislava, Slovakia, Feb 1, 2019 to Jan 19, 2020
 Kai Michaelis
kai@k-yoga.de
http://www.k-yoga.de
Kai Michaelis (Michaelis)

Level One Teacher Training

Prague, Czechia, Mar 15, 2019 to Dec 1, 2019
 Kai Michaelis
kai@k-yoga.de
http://www.k-yoga.de
Kai Michaelis (Michaelis)