Programs 2 

Level One Teacher Training

Westport, Co. Mayo, Ireland, Mar 10, 2018 to Nov 11, 2018
 Guru Sahai Kaur (Joanna M Moran)
gurusahaikaur.eire@gmail.com
http://www.gurusahaiyoga.com
Guru Sahai Kaur (Moran)

Level One Teacher Training

Galway City, Galway, Ireland, Mar 2, 2019 to Nov 23, 2019
 Guru Sahai Kaur (Joanna M Moran)
gurusahaikaur.eire@gmail.com
http://www.gurusahaiyoga.com
Guru Sahai Kaur (Moran)