Programs 2 

Level One Teacher Training

Girona, Spain, May 23, 2018 to Nov 10, 2018
 Sat Guru Kaur Khalsa
satgurukaur@khalsa.com
http://www.guruguru.es
Sat Guru Kaur (Khalsa)

Level One Teacher Training

Girona, Spain, Jan 19, 2019 to Jan 12, 2020
 Gurudass Kaur Khalsa
gurudasskaur@khalsa.com
http://www.childplayyoga.com
Gurudass Kaur (Khalsa)