Programs 5 

Level One Teacher Training

Barcelona, Spain, Jan 27, 2018 to Jan 13, 2019
 Gurudass Kaur Khalsa
gurudasskaur@khalsa.com
http://www.childplayyoga.com
Gurudass Kaur (Khalsa)

Level One Teacher Training

Barcelona, Spain, Feb 24, 2018 to Apr 7, 2019
 Sat Hari Kaur Olivas (Olivas Flores Adela)
sathari.yoga@gmail.com
Sat Hari Kaur (Adela)

Level One Teacher Training

Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Spain, Sep 15, 2018 to Jul 16, 2019
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)

Level One Teacher Training

Barcelona, Spain, Nov 24, 2018 to Jan 26, 2020

Level One Teacher Training

Girona, Spain, Jan 19, 2019 to Jan 12, 2020
 Gurudass Kaur Khalsa
gurudasskaur@khalsa.com
http://www.childplayyoga.com
Gurudass Kaur (Khalsa)