Programs 3 

Level One Teacher Training

Barcelona, Spain, Jan 27, 2018 to Jan 13, 2019
 Gurudass Kaur Khalsa
gurudasskaur@khalsa.com
http://www.childplayyoga.com
Gurudass Kaur (Khalsa)

Level One Teacher Training

Barcelona, Spain, Feb 24, 2018 to Apr 7, 2019
 Sat Hari Kaur Olivas (Olivas Flores Adela)
sathari.yoga@gmail.com
Sat Hari Kaur (Adela)

Level One Teacher Training

Barcelona, Spain, Nov 24, 2018 to Jan 26, 2020