Programs 4 

Level One Teacher Training

Lyon, France, Oct 27, 2017 to Jul 21, 2018

Level One Teacher Training

Grenoble, France, Jan 17, 2018 to Sep 23, 2018
 Satmukh Singh Khalsa
satmukhsingh@3aaa.asia
http://www.3aaa.asia
Satmukh Singh (Allaire)

Level One Teacher Training

Lyon, France, Apr 13, 2018 to Jan 20, 2019
 Sat Mitar Kaur
maria_sat5@yahoo.fr
http://www.kundalyon.org
Sat Mitar Kaur (Fernandez)

Level One Teacher Training

Lyon, France, Apr 13, 2019 to Nov 3, 2019