Programs 11 

Level One Teacher Training

London, UK, Jan 20, 2018 to Mar 25, 2019
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)

Level One Teacher Training

London, UK, Feb 14, 2018 to Nov 5, 2018
 Hari Har Ji Kaur
brightlight@sahej.org
http://sahej.org/
Hari Har Ji Kaur (Wade)

Level Two Mind and Meditation

London, UK, Apr 10, 2018 to Jul 14, 2018
 Gurmukh K Khalsa (Gurmukh Kaur Khalsa)
gurmukh108@gmail.com
http://www.goldenbridgeyoga.com
Gurmukh Kaur (Khalsa)

Level One Teacher Training

London, UK, Dec 1, 2018 to Oct 15, 2019
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)

Level Two Mind and Meditation

London, UK, Apr 11, 2019 to Jul 15, 2019
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)

Level One Teacher Training

London, UK, Sep 14, 2019 to Sep 28, 2020
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)

Level One Teacher Training

London, UK, Jan 18, 2020 to Jan 11, 2021
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)

Level One Teacher Training

London, UK, Feb 7, 2020 to Jan 17, 2021
 Sat Guru Kaur Khalsa
satgurukaur@khalsa.com
http://www.guruguru.es
Sat Guru Kaur (Khalsa)

Level Two Authentic Relationships

London, UK, Apr 9, 2020 to Jul 13, 2020
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)

Level One Teacher Training

London, UK, Nov 7, 2020 to Oct 12, 2021
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)

Level Two Authentic Relationships

London, UK, Oct 19, 2021 to Jan 24, 2022
 Gurmukh K Khalsa (Gurmukh Kaur Khalsa)
gurmukh108@gmail.com
http://www.goldenbridgeyoga.com
Gurmukh Kaur (Khalsa)