Programs 4 

Level One Teacher Training

Barcelona, Spain, Jan 27, 2018 to Jan 13, 2019
 Gurudass Kaur Khalsa
gurudasskaur@khalsa.com
http://www.childplayyoga.com
Gurudass Kaur (Khalsa)

Level One Teacher Training

Barcelona, Spain, Feb 24, 2018 to Apr 7, 2019
 Sat Hari Kaur Olivas (Olivas Flores Adela)
sathari.yoga@gmail.com
Sat Hari Kaur (Adela)

Level Two Mind and Meditation

Barcelona, Spain, Mar 30, 2018 to Jul 29, 2018
 Jivan Mukta Singh
jivanmuktala@gmail.com
http://www.kundaliini.com
Jivan Mukta Singh (Lafontaine)

Level One Teacher Training

Barcelona, Spain, Nov 24, 2018 to Jan 26, 2020