Programs 5 

Level One Teacher Training

Basel, Switzerland, Oct 20, 2017 to Dec 16, 2018
 Karta Purkh Kaur Mehl (Carola Mehl)
carola.mehl@web.de
Karta Purkh Kaur (Mehl)

Level One Teacher Training

Switzerland, Jan 20, 2018 to Mar 25, 2019
 Sohan Kaur Khalsa
sohan@sigoma.de
Sohan Kaur (Klinis)

Level One Teacher Training

Zurich, Switzerland, Apr 27, 2018 to Apr 7, 2019
 Satmukh Singh Khalsa
satmukhsingh@3aaa.asia
http://www.3aaa.asia
Satmukh Singh (Allaire)

Level One Teacher Training

Zürich, Switzerland, Jun 8, 2018 to Mar 3, 2019
 Simrit Kaur (Sarit Maor)
simritkaur7@gmail.com
http://www.ali-kundalini.com
Simrit Kaur (Maor)

Level One Teacher Training

St Gallen, Switzerland, Sep 29, 2018 to Jul 16, 2019
 Hari Krishan Singh
harikrishan@cherdikala.eu
http://www.cherdikala.eu
Hari Krishan Singh (Hommel)