Programs 2 

Level One Teacher Training

Moscow, Russia, Oct 19, 2017 to Aug 25, 2018
 Shiv Charan Singh
scs@karamkriya.com
http://www.karamkriya.com
Shiv Charan Singh (Singh)

Level One Teacher Training

Moscow, Russia, Jan 25, 2018 to Jun 23, 2019
 Seva Kaur Khalsa
sevakaur@hotmail.com
Seva Kaur (Khalsa)