Programs 2 

Level One Teacher Training

Bremen, Bremen, GERMANY, Mar 18, 2017 to May 6, 2018

Level One Teacher Training

Bremen, Germany, Nov 3, 2018 to Feb 16, 2020
 3HO Kundalini Yoga Lehrerinnenausbildung (3HO KYL)
lehrerausbildung@3ho.de
3HO Kundalini Yoga Lehrerinnenausbildung (3HO KYL)